Rekrutacja

Rekrutacja Uczestników do Projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę” będzie przeprowadzana w kilku turach.

Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI.

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • wiek 15 – 29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) i zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego
  • nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
  • bez pracy (bierne zawodowo), np. także po studiach dziennych/ zaocznych lub w trakcie studiów zaocznych

Kandydaci spełniające ww. kryteria obligatoryjne mogą uzyskać w procesie rekrutacji dodatkowe punkty jeżeli są osobami:

  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie średnie lub niższe niż średnie)
  • zamieszkujące miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
  • bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie we właściwym terminie, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można pobrać ze strony internetowej projektu www.rozwoj.ida-system.pl w zakładce DOKUMENTY lub otrzymać w biurze projektu.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu: Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35-242 Rzeszów.

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W razie tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestników w planowanych terminach rekrutacji Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji