Harmonogram

Projekt pod tytułem „Własna droga kariery zawodowej – Czas na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Załącznik:

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE