Własna droga kariery zawodowej – Czas na rozwój

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Poradnictwo zawodowe

Obejmuje badanie potrzeb i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

Pośrednictwo pracy

Pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i
miejsca zatrudnienia

Szkolenia

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub uprawnieniem

Staże

Płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy

Dla Kogo?

Projekt przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, którzy spełniają następujące warunki:

• Wiek 15 – 29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) i zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego
• Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
• Bez pracy (bierne zawodowo), np. także po studiach dziennych/ zaocznych lub w trakcie studiów zaocznych
• Dodatkowo mogą być także osoby z niepełnosprawnościami

Nie zwlekaj

Udział w projekcie jest bezpłatny.